Privacybeleid

Als Wase Diergeneeskundige Kring zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Wase Diergeneeskundige Kring
Beerveldestraat 118
9160 Lokeren
wasediergeneeskundigekring@gmail.com

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door de Wase Diergeneeskundige Kring verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Wase Diergeneeskundige Kring, voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en voor het bekomen van subsidiëring door firma’s.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen en verwerken:
persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam, schermnaam en beroep.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw gegevens worden beschermd door een paswoord dat enkel gekend is door de beheerders/winkelmanagers van de website.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
De Wase Diergeneeskundige Kring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Deze persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
De Wase Diergeneeskundige Kring kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.